دلایل احتمالی ایجاد

 • بالا بودن سطح نیترات و فسفات
 • استفاده از نور های فلورنت قدیمی

پیشگیری

 • سیفون های هفتگی مرتب
 • ایجاد شرایط ثابت در آکواریوم (دما و میزان اسیدی بودن)
 • استفاده از آماده ساز های آب و باکتری مناسب برای تکمیل سیکل نیتروژن
 • عدم تراکم زیاد ماهی در آکواریوم
 • استفاده مدیا با کیفیت در فیلتر آکواریوم
 • استفاده از گیاهان زود رشد
 • استفاده از سیستم یو-وی
 • جایگزین کردن نور های قدیمی با نور جدید
 • حذف کردن جلبک ها به صورت دستی

جلبک فرچه ای

دلایل احتمالی ایجاد

 • میزان بالای نیترات و فسفات در آکواریوم

پیشگیری

 • حذف گیاهان مرده از آکواریوم
 • استفاده از کود های مایع و ساپورت برگ های جدید برای رشد بهتر
 • استفاده از ابر های کاهش نیترات و فسفات در فیلترایسون
 • جریان آب مناسب در آکواریوم
 • کنترل ساعات نور دهی

جلبک قهوه ای

دلایل احتمالی ایجاد

 • وجود نور بی کیفیت در آکواریوم
 • وجود سیلیکات در آب آکواریوم
 • سطح بالای نیترات

پیشگیری

 • استفاده از آب آر آو
 • استفاده از سیف کننده آب و جهت حذف فلزات سنگین
 • استفاده از سنگ های سیف و بدون سیلیکات برای دکور آکواریوم
 • تست آب آکواریوم و انجام سیفون های هفتگی

جلبک سیانوباکتر

دلایل احتمالی ایجاد

 • میزان بالای نیترات و فسفات در آکواریوم
 • استفاده از نور های فلورنت قدیمی
 • حجم زیاد بستر یا شن در آکواریوم و عدم سیفون کردن آن
 • وجود ریشه های مرده گیاهان در خاک و تجزیه آنان

پیشگیری

 • این باکتری همراه با گیاهان جدید وارد آکواریوم میشود
 • بهتر از قبل وارد کردن گیاهان جدید آن ها را در آب نمک کمی شتسشو دهید.
 • جریان آب مناسب در آکواریوم

جلبک آب سبز

دلایل احتمالی ایجاد

 • وجود مواد غذایی و ارگانیک زیاد در آکواریوم
 • غذا دهی زیاد
 • تابش نور خورشید

پیشگیری

 • قرار دادن آکواریوم دور از نور خورشید
 • سیفون مرتب 
 • پرهیز از غذا دهی زیاد
 • داشتن حجم گیاه مناسب با حجم آب آکواریوم