غذای دیسکس (59)

غذای سیچلاید آفریقایی (70)

غذای سیچلاید آمریکایی (106)

غذای شریمپ (43)

غذای کت فیش و لوچ (65)

غذای گلدفیش و کوی (48)

غذای گیاهخواران کوچک (119)

غذای لاکپشت و خزندگان (10)

غذای مانستر (25)

غذای ماهی آب شور (16)