بیماری ابری شدن چشم (5)

بیماری باکتریایی (23)

بیماری بیرون زدگی چشم (3)

بیماری پوسیدگی باله و دم (15)

بیماری دراپسی (6)

بیماری سفیدک (13)

بیماری سوراخ سر (5)